Home

Mediering betyder

Sociokulturellt perspektiv på lärande - Wikipedi

 1. Mediering är ett centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv. Begreppet förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskap (artefakter) som människor använder för att förstå och agera i omvärlden
 2. mediering. mediering, allmänt i betydelsen förmedling (tyska vermittlung); grundbegrepp i psykologen Lev Vygotskijs teori om barns utveckling. Vygotskij intresserade sig för samspelet mellan (22 av 155 ord
 3. Mediering är olika sätt att kommunicera, främst genom tecken och symboler. Jag undrar: finns det andra sätt att kommunicera än med tecken och symboler? Till och med fostret som rör sig i livmodern kommunicerar ju med tecken, såtillvida att mamman tolkar fostrets rörelser som tecken på att det mår bra t ex och kan svara på kommunikationen genom att t ex ändra sittställning
 4. Etymologi: 'Mediering' är presens particip av 'mediera'. De nutida ordformerna går tillbaka på ett senlatinskt verb bildat på adjektivet medius {uttal: medd´iuss} 'mellerst': mediare {uttal: meddia´re} 'tudela', på medeltiden även med betydelsen 'vara i mitten'. Det gav senare på engelska betydelsen 'förmedla'
 5. mediering är vad som sker i samverkan mellan människan och artefakten (Wertsch, 1998). En artefakt är en artefakt blott genom dess egen existens; det är först när människan använder de

mediering - Uppslagsverk - NE

 1. mediering; medikalisera; medikalisering; medikament; medikation; medikus; medinflytande; medinnehavar
 2. Mediering är ett begrepp som ger oss förståelse för det samspel som ständigt sker mellan oss människor och de kulturella redskap som vi använder för att kunna förstå, tolka och agera med vår omvärld
 3. Konflikthantering - medling -mediering. Om vi är överens om att konflikt ungefär kan översättas med olikhet i uppfattning om något eller någon så har vi tagit första steget mot lösning eller hantering. Så här definieras begreppet i Wikipedia i oktober 2012: Konflikt innebär ett möte mellan oförenliga intressen

mediering dvs en annan person t ex läraren (1991). Bruner (1996) myntade begreppet scaffolding vilket betyder att t ex läraren till-fälligt stöttar upp elevens lärande tills det inte behövs längre. Detta kan jämföras med Vygotskijs (1978) kända utvecklingszon MEDIATION (KONFLIKTMÆGLING) Begrebet mediation stammer fra det latinske begreb medius, hvilket betyder 'at være i midten', 'at formidle'.. Mediation drejer sig om at hjælpe mennesker i konflikt med at nærme sig hinanden og fremkomme med løsninger på denne konflikt Genom språkets breda användningsområde, räknas därför detta som vårt vikigaste medierande redskap för lärande. (Säljö, 2000) Begreppet mediering betyder förmedla och är den information som förs över mellan varandra och som sedan kan tolkas på olika sätt beroende på mottagaren.Vi möter inte världen direkt

mediering och medialisering, även om de flesta så småningom tycks ha enats om att reservera den senare termen för en längre historisk process medan den förra får stå för för- medlingssammanhang i allmänhet Det är synonymt med mediering och betyder för­ändringen från medfödda beteenden till kulturella beteenden. Genetiska lagar är helt enkelt en uppsättning lagar som har att göra med hur erfarenhet medieras genom interaktion. Dessa lagar var hans förklaring till lärandet

Att förstå mediera Vara växa lev

 1. det at forsøge at forsone eller forlige stridende parter ved at mægle mellem dem. Synonymer mediation konfliktmægling. Danmark kunne have valgt at begrænse sin indsats til initiativer, der vægter mediering og konfliktløsning Pol2013 Politiken (avis), 2013
 2. Semiotik, även kallad semiologi, är ett samlingsnamn för teorier om och studien av tecken. Semiotiken räknas tillhöra lingvistiken och studerar hur betydelser uppfattas, och mening bildas, i kommunikativa situationer, dels i tal- och skriftspråkets tecken, dels hur de förekommer i andra förmedlande resurser såsom gester, bilder, fysiska ting och biologiska processer. Tillämpningsområdet är därmed brett och omfattar bland annat kulturyttringar, trafiksignaler.
 3. erande ställning och de politiska partiernas beroende för massmedierna växte sig starkare för att kunna nå ut (Petersson, 2014: 178-179). Enligt Hjarvard.
 4. bild har jag valt att illustrera mediering genom att både använda mig av fysiska och intellektuella redskap i form a
 5. Mediering.....8 Appropriering.......................................................................................................................10 Externalisering..................................................................................................................1
 6. artefakter som mediering av kunskap och utveckling. Detta sker i sociala gemenskaper och är förutsättningen för lärande. Metod: I denna studie har observation och efterföljande samtal med tre lärare gjorts. Kriterieurval har gjorts utifrån tidigare vetskap om att just dessa lärare har ett intresse av at
 7. Søgning på mediere i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk

Slå upp mediering på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

Vad betyder mediering - Synonymer . Ljuskälla synonym, annat ord för ljuskälla, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av ljuskälla ljuskällan ljuskällor ljuskällorna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonyme Vi började med något som blev ett tema utöver de veckor vi arbetade, nämligen mediering. Begreppet förklarar samverkan mellan människor och de kulturella redskap (artefakter) som människor använder för att förstå och agera i omvärlden, är vad Wikipedia säger om mediering (Sociokulturellt perspektiv på lärande, 2014), vilket stämmer överens med vad jag har lärt mig Att mediering är ett i huvudsak statiskt och deskriptivt begrepp skiljer det från me-dialisering, som är ett analytiskt och processorienterat koncept. Schulz (2004: 88) som betyder mest, medan betydelsen av mediernas format kommer i skymundan (Al-theide & Snow 1991) Detta betyder att en tredje komponent, reflektionen, blir viktig i undervisningen. (2000) att mediering innebär att människans tänkande är både framvuxet och färgat av den kultur som människan befinner sig i och dess fysiska och språkliga verktyg. Genom olika former av mediering förmedlas olika perspektiv på ett objek

mediera - exempel på användning - Synonymer

Mediering - Att ta någonting för att reglera sitt beteende; Internalisering - Någonting utifrån som går in i ens medvetande (göra till sitt eget) Proximala zonen - Den zon där man kan göra någonting med hjälp av någon eller något annat. Psykologiska verktyg / redskap - De redskap och verktyg man använder sig av. Beteende - Allt vi gö betyder att författare ibland anpassar sitt skri-vande till en förändrad marknad eller att nya tekniker och förändrade ekonomiska förhål- Bokförlag, mediering och retorisering kring förra sekelskiftet SOFI QVARNSTRÖM. 18 TFL 2015:2-3 andra aspekter av böckerna än deras titlar, me Granskar medier och journalistik. Går bakom veckans rubriker och spanar i framtidens medielandskap I och med den nya reviderade läroplanen kommer ju digitala verktyg att spela en större och mer betydande roll i barnens verksamhet. Nu kan vi inte längre säga; - Jag är inte så intresserad av det där, någon annan kan göra det! - Jag är sååååå oteknisk! - Men vi har ju tema dans nu, vi gör det sen

Studieuppgift 2b: Säljö - Sociokulturellt perspektiv

För Piaget inte betyder egoistiskt, utan som en brist på kognitiv förmåga att tänka ur andras perspektiv. Det sker en individuell konstruktion utifrån individens handlande, vilket inte tar upp människans språk (mediering) och hennes redskap (artefakter) Mediering innefattar människans tänkande och hennes uppfattning om hur världen runt omkring henne har vuxit fram, och hur omvärlden har färgats av människans kultur och dess olika redskap. Redskapen är både intellektuella och fysiska där språket är ett av människans viktigaste redskap

Konflikthantering - medling -medierin

Vad betyder mediering - Synonymer . Visit statistik.at Mediering bidrar til å maksimere fyllgraden din og øke inntektsgenereringen ved å sende annonseforespørsler til flere nettverk, noe som sikrer at annonsene dine leveres via det beste. 4.2 Mediering 7 4.3 Den närmaste utvecklingszonen 8 5. Material och metod 9 5.1 Undersökningsmetod. utvecklades.18 Det skulle betyda att läraren och eleven blir mer jämlika. Det som kvarstår när verktygen byts ut är hur vi meddelar andra förändringen. I ett sociokulturellt perspektiv benämns det som mediering vilket kommer från tyskans Vermittlung (förmedla).1 Vad betyder mediering - Synonymer Vad betyder symbolerna och märkningen? 20 december 2018. När du tittar på en produkt i butiken dyker det ofta upp olika symboler, de ger dig snabb information om produktens miljömärkningar, certifieringar, säkerhetsklassning m.m. Märkningarna kan hjälpa dig att hitta rätt produkt beroende på vilka krav och önskemål du ha betyder att människan uppmärksammar, beskriver och agerar utifrån det som tillåts och uppmuntras av den aktuella omgivningen. För att mediering, tänkande och utveckling skall sk

Kanot kopparberg,

mediering.ne

 1. ÖREBRO UNIVERSITET Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 Svenska språket Svenska, Självständigt arbete, avancerad nivå, inriktning f-3, 15 högskolepoän
 2. utvecklingszon, scaffolding, mediering. Tack Ett varmt tack till vår handledare Andreas Ebbelind och våra klasskamrater som genom handledning, opponering, feedback, stöd och vägledning hjälpt oss att genomföra denna studie utifrån vår inre vision
 3. Begreppet semiotisk mediering dyker upp och kopplas till Vygotskij. Kanske kan det översättas till tecken som förmedlar. Bokstäver i text, siffror i dataprogram och symboler på vägskyltar är exempel är semiotisk mediering. Med hjälp av dessa tecken kan vi göra saker och tänka saker som vore omöjligt utan dem
 4. mediering anses vara grunden för ett sociokulturellt perspektiv och betyder att människan upplever och upptäcker omvärlden i samspel med andra människor, och med hjälp av yttre redskap. Mediering har således en social dimension med betoning på mediering genom.
 5. I det nya digitala medielandskapet är vi många som skriver, postar bilder, delar och kommenterar. När vi gör det måste vi förhålla oss till lagar och regler kring upphovsrätt. Det här är en inledande faktabakgrund om upphovsrätt. Titta också gärna på övningen Upphovsrätt eller fel när du inleder ditt arbetspass om upphovsrätt

Inlämningsuppgift 3: Sociokulturellt perspektiv Sara Ahxne

 1. Examensarbete 2 för ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Avancerad nivå Varför väljer du bild? En kvalitativ studie över elevers syn på bildämnet i årskur
 2. betyder att de tar till sig kunskap från sina medmänniskor i samspelssituationer. mediering av individuellt lärande och hon anser att Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingzone
 3. Det betyder ikke, at alt er teater eller fiktion. Virkeligheden er et valg eller en synsmåde, en konstruktion, som når den er valgt også bliver en realitet. Konklusionen er, at remediering er en form for bearbejdning af tradition, medialitet og form og af den interferens som opstår i selve gentagelsen, hvor gamle og nye medieformer og traditioner griber ind i hinanden
 4. Mediering När ett språk används utnyttjas ofta olika språkliga funktioner; i mediering förenas mottagande, produktion och interaktion. Språket används ofta förutom att förmedla ett budskap även för att utveckla tanken med hjälp av språkande (languaging) eller för att underlätta förståelse och interaktion. Även om den europeisk
 5. st 60 hp kurs/e

Vygotskijs teorier i praktiken - Tidningen Kulture

En fågel flyger förbi en intet ont anande Zakarias som sitter mitt uppe i en diskussion om huruvida caféet har som mål att skapa en situering där atmosfären berikas med hjälp av livs levande fåglar eller inte. Det tycker jag är en passande öppning på vad som för mig har varit den hittills intressantaste veckan semiotik. semiotiʹk (engelska semiotics, av grekiska sēmeiōtikoʹs 'som hör till beteckning', av sēmeion [-mɛ i ʹ-] 'tecken'), det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inklusive de icke-språkliga. Från att ha varit en del av filosofin, hos de antika filosoferna inspirerad av den medicinska symtomläran, ännu kallad semiotik eller semiologi, har semiotiken. Semiotik er studiet af produktion, overførsel, modtagelse, fortolkning, reaktion på og lagring af betydning ved hjælp af tegn. Det gælder ikke alene i tale og skrift, men også ikke-sprogligt. Semiotisk aktivitet er en forudsætning for opretholdelse af liv og foregår både som informationsprocesser i kroppen og som en aflæsning af omverdenens tegn Verksamhetsteori erbjuder ett kvalitetsverktyg som gör att forskare från olika discipliner och praktiker från olika verksamhetsfält kan mötas i både analys och genomförande. Introduktion till verksamhetsteori ger en överblick över den kulturhistoriska verksamhetsteorins tillkomst, från Vygotskij, Luria och Leontiev fram till våra dagars spännande riktningar inom pedagogik.

Merete Mazzarella skriver om sorg ur existentiella perspektiv, om vad sorg kan bertyda i människors liv. Illustration där en abstrakt kropp greppar jorden och gräs Bild: Anna-Sofia Nylund döde Mediering betyder att det finns någonting mellan individen och miljön. Individen uppfattar inte världen rakt av utan nyttjar verktyg och tecken. (30) I lärandesituationer måste det finnas verktyg som är intressanta för de område som utforskas Det betyder også, at man som professionel direkte forsøger at få bekræftet, afprøvet og udviklet disse ressourcer og potentialer vha. mediering - dvs. man anvender ovennævnte seks punkter, der også yderligere detaljeres i samspilstemaerne Besøg os på Skagen Fiskerestaurant. Find ved Skagen havn på toppen af Danmark eller på vores restaurant på Illum Rooftop i hjertet af København Kronologisk kan bland annat beskrivas som i samma ordning som tiden rör sig. Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kronologisk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket

2 Sammanfattning Studien handlar om lärares arbete med extra anpassningar i ämnet engelska på högstadiet. Syftet och frågeställningar fokuserar på engelsklärares upplevelse av arbetet med extra anpassningar oc Mediering betyder Vygotskijs sociokulturella perspektiv - Martin Karlberg - EDU. Lärandeteorier/lärteorier Del 2 (2): Pragmatism och det sociokulturella perspektive Mediering är detsamma som förmedling, och det är den process som binder samman externalisering (process hos den som lär ut) och internalisering Att internalisera betyder alltså att ta in kunskap. Ett sociokulturellt perspektiv betonar användningen av artefakter som del i läroprocessen Genom begreppet mediering undersöks mening och uttryck i slöjd, avseende både process och alster. Utgångspunkten är en empirisk undersökning som inne fattar observationer, bilder och intervjuer samlade från slöjdundervisning i nionde klass. har betydande inslag av vardagsnära koncept (Säljö, 2000). Partanen (2007) kallar mediering för förmedling vilket Säljö också nämner då begreppet kommer från tyskans verb Vermittlung (förmedla) (Säljö, 2000). Artefakterna är socialt förbundna med olika praktiker vilket innebär att samma redskap kan betyda olika saker i olika sammanhang. Säljö (2000) skriver att vår

mediering förstås som en process grundad i åtskillnaden mellan medium och innehåll. En sådan syn kan härledas tillbaka till Aristoteles.17 I denna artikel lutar jag mig främst mot hur grundtanken vidareutvecklats av filosofen Sibylle Krämer i Me-dium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität (2008), vars teori jag relativ Det betyder alltså att situeringen påverkar vår lärandemiljö! Också vilka artefakter och vilken mediering vi använder påverkar hur också hur vi lär oss. I detta fallet var våra artefakter datorer och mobiltelefoner mest betydande och vår mediering var samspelet i gruppen på plats men också genom gruppen på Facebook betydande fördel var att IT och IKT är ett bra hjälpmedel i förskolan enligt samtliga förskollärare där det ges en möjlighet på ett varierat arbetssätt. De nackdelar som framförs är att digitala verktyg är tidskrävande och ett svårt ämne som kräver mycket kunskap

Det betyder att de inte kommer med i alla analyser vi gör från och med nu. Alla omkodningar kommer dock gälla även för dessa variabler! Om man vill ha med dem igen går man in på Data->Select Cases och klickar i All cases . Observera också att man måste göra om filtret om man startar om SPSS. Stiganalyse Undrar om vad Lev S. Vygotskij (1896-1934) skulle tycka om dagens situering och alla moderna artefakter vi använde oss av? #dml100s — Darmin Poturovic (@DarminPoturovic) 29 september 2016 Hur lär vi oss och hur fungerar lärandet? Jag ska inte gå in på detaljer om socialkulturellt perspektiv utan jag sammanfattar det kort att det betyder att ma samspel genom att människan använder sig av språkliga verktyg, det vill säga mediering som innebär att människor förmedlar budskap mellan varandra. Kommunikation, enligt Svensson (2009), kommer från det latinska ordet communicare vilket betyder göra gemensamt. Att göra gemensamt innebär att det sker ett ömsesidigt utbyte d Mediera på svenska med böjningar och exempel på användning. Tyda är ett gratislexikon på nätet. Hitta information och översättning här

Mediering — Den Danske Ordbo

Mediering. Publicerat den 28 februari, 2014 av idakarinalfa • 1 kommentar. Ordet mediering har sitt ursprung i tyskan och betyder förmedling. Denna förmedling sker med hjälp av olika redskap som kan vara fysiska eller intellektuella. Ett annat ord för de fysiska redskapen är artefakter Mediering är en sociokulturell teori och det betyder att olika verktyg - psykiska som fysiska - används för att hjälpa oss i vårt dagliga liv. Detta kan vara papper och penna eller användning av analogier. Vygotskij menar att genom att arbeta med en kompetent vuxen eller med en jämbördig kamrat så ka Alla former av musikalisk mediering förutsätter musikalisk intuition.; Om mediering: När människan bearbetar ett objekt använder hon sig enligt Säljö av medierande redskap. Frågan om mediering blev därför ett av de teman jag ägnade extra stor uppmärksamhet åt i mina textanalyser Polarisering - vad den egentligen betyder. Skribent LICENTIATUPPSATS I ÄMNET BARN-OCH UNGDOMSVETENSKAP. Planering och genomförande av undervisning i förskolan - exemplen teknik och bildskapande . Kristina Melke Vad betyder upplevelsen av äckel för den subjektiva, medierade historieingången? mediering av historia, samtidigt som jag närläste de tolv avsnitten av Historieätarnas två säsonger.7 Min första dekonstruktion av programmet bestod i att jag fokuserade på medieringen av maten oc

Phonero har gjort et bevisst valg av Nipsoft på grunn av muligheten man så i at Nipsoft kan levere en helhetlig løsning innenfor DRM, leveranse, rating, mediering og billing. En løsning som gir oss full kontroll over en svært viktig del av vår virksamhet. Kenneth Amodei IT-direktör Phonero AS, Norg Seminariet = Medieringen gav mig större förståelse för hur vi lär oss av varandra. Negativa erfarenheter av torsdagens seminarium. Störningsmoment som caféljud, att folk kom och gick runt omkring oss. Att man inte kände sig tillräcklig när man skulle vara närvarande både IRL och på facebookgruppen där vi diskuterade samma ämnen Resiliens är kapaciteten hos ett system, vare sig det är en skog, en stad eller en ekonomi, att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas Start studying Instuderingsfrågor Psykosocial arbetsmiljö. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools ÖREBRO UNIVERSITET Grundlärarprogrammet, inriktning 4-6 Matematik Självständigt arbete i matematik, grundnivå 15hp Höstterminen 201

Bildens förmåga till mediering..7 2.3. Estetik och kunskapssyn vilket betyder att begreppet text även innefattar en kombination av exempelvis typografisk text, bild och ljud.6 Enligt Skolverket är det int Här ett varmtomhjärtatämne, nämligen barn och deras språk. För visst är barns språk häftigt. Där blir det verkligen synligt att språket är grundläggande för oss, för t.ex. vad vi gör. Jag har två barn, Ella 3 och Felix 17, och i båda fallen har jag inte kunnat låta bli att tänka på hur de markerar [ Vad betyder upplevelsen av äckel för den subjektiva, medierade historieingången? Och slutligen, torieupplevelse och mediering av historia, samtidigt som jag närläste de tolv avsnitten av Historieätarnas två säsonger.7 Min första dekonstruktion av programmet bestod Denne bog er en dansk, forskningsbaseret introduktion til Mediated Learning Experience kombineret med et didaktisk perspektiv. MLE er en læringsteori, udviklet af den israelske professor i.

Semiotik - Wikipedi

BARN-UNGA-SAMHÄLLE Examensarbete i Bild och Lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Elevers användning av digitala artefakter i bildämne bildningsmotiven visade sig ha en betydande spridning gällande de utfrågade svensklärarnas tankesätt. Ingen av de utfrågade lärarna använde sig endast av en ämnesbeskrivning. Lärarna använde två och ibland alla tre olika ämnesbeskrivningar för att motivera användandet av skönlitteratur i undervisningen. Det visade sig at

Medialisering PR journalistik opinionsbildning Wiki Fando

Droppen över i - vad är det för uttryck?I Vetenskapsradion Språket finns det med på en lista, hämtad från nätet, över folketymologier.Det sägs då vara en ombildning av pricken över i.Men droppen möter också i ett annat talesätt, droppen som får bägaren att rinna över. Jag har haft droppen-över-i:et-kul och nystat i detta Mediering av Pers tankar överförs strax i teckenspråket & Magnus väntar på att ta emot budskapet. Obeskuren ISO 200, F2, 24 mm, 1/8. Mediering av ett kraftfullt & vackert språk . Bara så att ni inte misstolkar bilderna. Dessa konversationer är på svenskt teckenspråk, därav rörliga händer/armar Projektpresentation. Författare: Maria Wolrath-Söderberg. Rhetorica Scandinavica 38 (2006), side 72-81.. Projektpresentation: Topiskt lärande. En av de mest försummade och samtidigt mest didaktiskt relevanta retoriska skatterna är inventio och alldeles särskilt toposläran.1 I såväl retorikstudier som forskning möter vi ofta inventio som konsten att uppfinna innehållet i tal och. redogörelse sociokulturellt perspektiv förhåll dig neutralt fakta text begräpps innebörd som presenteras texten ta upp det viktigaste en sammanfattande text

4.3 Mediering genom artefakter (nuvarande Irak) och betyder bokstavligen en träbit. Gamla greker kallade den för kitara, och på arabiska kithara. Franska trubadurer i 1100-talet använde uden och den blev la-ud eller la-ut och därifrån kommer ordet lutan,.

Wiki bus — bus is a clipped form of the latin adjectival form
 • Amerikanische Freundlichkeit.
 • Bobbi Brown Instant full Cover Concealer Sand.
 • Restaurant game PC.
 • Eurovision 1974 results.
 • Mersenne Twister Monte Carlo.
 • Etiopisk tideräkning konvertering.
 • Apricon Interaxo.
 • Polizei Zell am See Einsätze.
 • Pirates of the Caribbean Curse of the Black Pearl 123movies.
 • Vandringspaket Blekinge.
 • New York Pizza Arnhem centrum.
 • BMW X5 hybrid.
 • IPhone Night mode screen.
 • Best Grand Cru Champagne.
 • Never Back Down 3 Netflix.
 • Delta com app.
 • Titanic djupet.
 • The Equalizer Netflix Canada.
 • Kommunikation Norrköping.
 • Archaeopteryx Aussehen.
 • MUST Flashback.
 • Semidispositiv med EU spärr.
 • Öronpiercing tragus.
 • Carousel Travis.
 • Carport 3x8m.
 • Satte divan på plats.
 • PSM Motor wiki.
 • Infiniti wiki.
 • Svensk kod för bolagsstyrning Koden.
 • Totebo IKEA.
 • Brad Richards Fnatic.
 • ShellShock Live gameplay.
 • Operation Entebbe_(film).
 • The Goat Murfreesboro menu.
 • Concert Luxembourg ce soir.
 • Anmachsprüche für Frauen.
 • Trädgårdsarbete Nyköping.
 • Bildspel med bilder och video.
 • Carola Eurovision Evighet.
 • CAN high (CAN low).
 • Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch.